söndag 25 februari 2018

Varning för Eniro

Eniro har inte varit någon lyckad investering för aktieägarna. Gång på gång har de fått skjuta till nytt kapital bara för att se hur både aktiekurs och omsättning fortsätter sjunka.

Trots nyemission och kvittningsemissioner av både konvertibler och 74% av preffarna  under 2017 så är bolaget fortfarande rejält skuldsatt. Av bolagets eget kapital på 1,1 miljarder så är 2,5 miljarder immateriella tillgångar (goodwill och varumärken). Nettoskulden är ca 750 miljoner (bokslutskommunikén specificerar inte vilka skulder som är räntebärande så siffran har relativt stor felmarginal). Därutöver har företaget en pensionsskuld på 520 miljoner. Och det i ett bolag där omsättningen krymper. Bolagets "framtidssegment", Lokalt sök, minskade sin omsättning med 19% under 2017. I fjärde kvartalet var minskningen ännu större, 23%, jämfört med 2016.

Bolaget ser ut att göra vinst, men det är bara av bokföringstekniska skäl. I bokslutskommunikén talar de väldigt tyst om varför finansiella poster ger ett resultattillskott och det ser jag som ett stort varningstecken! De försöker missleda ägare och spekulanter genom att undanhålla sanningen om hur raden finansiella poster bidrar positivt till resultatet. Notera att jag använder termen spekulant och inte investerare.

Ett seriöst företag hade berättat hur mycket som var räntor och hur mycket som var engångsvinst relaterat till omfinansieringen. Rörelsen går back och sedan ska de dessutom betala ränta på lånen och utdelning på preferensaktierna. Nej just ja. De har ju inte råd att betala utdelningen på preferensaktierna. Så för stamaktieägarna bör man se den upplupna preferensaktieutdelningen som ytterligare en skuld som håller på att byggas upp. Vill man veta hur det egentligen gick för Eniro under 2017 så titta på raden Balanserat resultat i balansräkningen. Där ser man att den ansamlade förlusten ökat med 300 miljoner under 2017. Nu är iofs en stor del av detta engångskostnader. Dessutom kanske vi vill justera för nyemissionen. Så låt oss ta rörelseresultatet och drar av räntekostnaden för nettoskulden. Jag väljer att gissa vilt och sätter räntan till 8% på 750 Mkr. Då blir den justerade förlusten 127 Mkr före skatt. För stamaktieägarna tillkommer upplupen preferensaktieutdelning med 13 Mkr.

Så vi har ett bolag som fortfarande är djupt skuldsatt, har minskande omsättning och vars affär går med förlust med ca 10% av omsättningen.

I det läget går DI ut och ger förslag till möjliga tiodubblare. Eniro är ett av förslagen. Den danska auktionssiten Lauritz en annan. Jag säger som Mats Qviberg: Eniro, Lauritz pyttsan!

Mitt råd: Håll dig borta från Eniroaktien. Långt borta.

fredag 23 februari 2018

Börsens sämsta fastighetsbolag?

För en dryg vecka sedan skrev jag om ett av börsens bästa fastighetsbolag, Castellum. Idag tänkte jag titta på ett av börsens sämsta fastighetsbolag, nämligen Real Holding.

Namnet för tanken till en viss amerikansk REIT, men låt er inte luras. Real Holding är väldigt långt ifrån att vara ett kvalitetsbolag. Problemen har randat bolagets färd och började redan innan bolaget börsnoterats. Efter flera misslyckade försök så introducerades bolaget på NGM Nordic-MTF den 21 april 2016 till teckningskursen 7:50.

I augusti 2016 köptes Hägglundsfastigheterna för 180 miljoner att betalas med med en kombination av egna aktier, banklån, bryggfinansiering och reverser. Tillträdet sköts upp 2 gånger och två styrelseledamöter avgick innan bolaget tillträdde i slutat av oktober. Aktiekursen hade under tiden sjunkit och utspädningen blev betydligt större än vad som aviserats två månader tidigare.
Bolaget fortsätter göra affärer betalda till stora delar med nya aktier, aktier som hela tiden sjunker i värde, och har fortsatta problem med likviditeten.
I maj 2017 tar bryggfinansiären över Hägglundsfastigheterna sedan Real Holding misslyckats att omfinansiera brygglånet.

I juni får bolaget en ny huvudägare och det blir rockad i styrelse och på vd-posten.
Trots nya ägare fortsätter bolaget i samma stil. Inte heller de nya ägarna lyckas övertyga bankerna om att Real Holding är kreditvärdigt. Under hösten 2017 blir det fler nyemissioner, både för att betala nya fastighetsköp och för att få in kontanter. Dessutom erbjuds innehavare av preferensaktier att byta dessa mot stamaktier. Bolaget har sedan noteringen inte betalat någon utdelning på preferensaktierna. De nya ägarna har insett att preferensaktierna är en rejäl sjunkbomb och erbjuder byte mot stamaktier till en kurs som är förmånlig jämfört med betalkursen men låg jämfört med preferensaktiernas lösenkurs.

Läser man bolagets årsredovisning för 2016 så blir man direkt avskräckt. Bolaget berättar om finansieringsproblem och dyra interimslån som gör att lönsamma fastigheter går back. För ett fastighetsbolag är goda bankkontakter och billig finansiering en nödvändig hörnpelare. Här står inte ett ord om det miljöarbete och jämställdhetsarbete jag kunde läsa om i Castellums rapport. Skillnaden är som natt och dag. Där Castellum framstår som välskött och höglönsamt så lyckas Real Holding i samma marknad redovisa stora förluster både i den löpande verksamheten och genom nedskrivningar.För aktieägarna har det inte varit någon lustig resa. Kursen har gått ner med 95% på mindre än 2 år. Jag varnar för att köpa aktier i Real Holding!


måndag 19 februari 2018

Enquest produktionsuppdatering

Enquest är ett oljebolag som knoppades av från Lundin Petroleum för ett antal år sedan. Bolaget är verksamt i brittiska Nordsjön och Malaysia. Förra året driftsattes fältet Kraken som skulle dubbla bolagets produktion, men upprampningen har tagit längre tid än bolaget initialt trodde. Sedan slutet av 2017 har dock tankerfartygen hämtat olja allt oftare, så snacket om att det går bra har gått i diverse forum. Idag släppte Enquest en produktionsuppdatering och här är min sammanfattning:

 Jämfört med forumdiskussionerna så var denna uppdatering en besvikelse vad gäller produktionsprognosen. I övrigt var den ungefär som förväntat.

 - Kraken producerade över 35 000 fat/dag i januari. Forumen räknade med 42 000 fat/dag baserat på ett tankerintervall på 13 dagar och 550 000 fat/tanker.

 - Produktionsprognos på 50-58 000 fat/dag för 2018. Forumen hade räknat med 60-70 000 fat/dag. Det är okänt om bolaget räknat med ett bortfall pga framtida försäljning av en del av Kraken.

 = Kraken uppe i 50 000 fat/dag vid produktion. Forumen misstänkte detta men skönt att få det bekräftat.

 = Krakens produktion under 2017 var 2,44M fat, varav Enquests andel var 1,72M fat. Jag hade hoppats på 2,7M totalt. Jag hade dock inte tagit höjd för att Kraken bränner en del av oljan för att generera ström till FPSO:n och injektorpumpar.

 + Ytterligare ~100M$ i kostnadssänkning efter omförhandling av borrkontrakt. Jag såg detta under helgen.

 + Borrprogram vid Magnus för att förbättra/förlänga produktionen där.

 = Fortsatt väldigt hög decline i de äldre fälten i Nordsjön. Detta var känt sedan tidigare.

 = Lågproducerande produktionshåll vid Heather och Thistle pluggas igen.

 = Problemen med injektorpumparna i Alma/Galia fortsätter. Beräknas åtgärdas under 2018.

 = Scolthy/Crathes oplanerat nedstängda 2 veckor pga läckage i Forties-pipelinen. Tiden utnyttjades till underhåll.

 + Låg decline i Malaysia. Ytterligare produktionshål kommer att borras och driftsättas hösten 2018.

 = 4,4M fat hedgade till 60$ i snitt. Förra uppdateringen: 4M fat hedgade till 59$ i snitt. Inte helt oväntat att de väljer en låg grad av hedge när oil futures står lägre än spotpriset samtidigt som investeringarna minskar.

Marknaden har uppenbarligen inte läst varken diskussionforumen eller min blogg, för de verkar tycka att det här är nya nyheter. Aktien är en av dagens vinnare, just nu upp 14%

tisdag 13 februari 2018

Castellum - kvalitet i fastighetssektorn

Jag vill börja med att påpeka att jag äger aktier i Castellum på lång sikt. Det innebär att jag tycker att Castellum är ett bolag som är värt att äga, men även att mina åsikter kan vara färgade.

Spaning 1: They really got their shit together!

Igår läste jag Castellum årsredovisning för 2017 och jag blev imponerad. På framsidan står det "rätt positionerad portfölj i en stark marknad". Vad betyder det? Första halvan utvecklas i VD-ordet på sidan 8 där det står att de successivt viktat ner andelen butiker och viktat upp andelen lager- och logistikfastigheter. Det känns tryggt nu när en allt större andel av detaljhandeln flyttat till nätet.

När jag läser vidare så  ser jag att de har strategier och processer för alla delar, förvärv, försäljning, fastighetsutveckling i egen regi, finansiering, drift, förvaltning, renoveringar, vilka regioner och vilka fastighetstyper de ska investera i, ja hela spektret. De har också en konkret plan för hur de ska nå sina finansiella mål för tillväxt och utdelning. Castellum har varit väldigt framgångsrika och har höjt utdelningen varje år sedan de börsnoterades 1997.

Jag läste om hur de mäter och följer upp sin låga sjukfrånvaro och hur de arbetar med att miljöcertifiera sina fastigheter och minska sitt fossilberoende. Det säger mig att det här är ett bolag som kan sköta sin kärnverksamhet med vänsterhanden. För man börjar inte finslipa sådana detaljer förrän man har ordning på de grundläggande bitarna.

Jag gillar siffror och jag skulle kunna bryta ner målen i hyreshöjningar, värdetillväxt i fastighetsutvecklingen och sjunkande avkastningskrav i branschen, men jag väljer att inte blanda in siffror i detta blogginlägg.

Spaning 2: Lägre belåningsgrad än vanligt

Vänta, jag ångrar mig. En siffra bjuder jag på. 47%. Det är Castellums belåningsgrad och den ligger under bolagets mål. Det finns några möjliga anledningar till varför bolaget valt att sänka sin belåningsgrad. Kanske siktar de på ett lite större köp eller så tror de att priserna på fastighetsmarknaden har toppat för den här gången och vill ha marginaler ifall priserna skulle falla tillbaka något. Jag ser att de agerar försiktigt "i en stark marknad". Jag tror på det senare alternativet. Det känns tryggt att de håller igen när avkastningskraven sjunker till rekordlåga nivåer.

Kom ihåg att investeringar i aktier alltid innebär en risk och att du är ansvarig för dina investeringar. Gör alltid en egen analys innan du handlar i en aktie.

tisdag 6 februari 2018

Tankat idag

Jag passade på att fyndköpa!?? lite i pensionsportföljen idag. Förra årets insättning och lite till låg och skvalpade. Om det här är en liten sättning så är det köpläge nu. Om det här är början på en större nergång så är jag, som många gånger förr, för tidigt ute.
Köpte in mig i bolag som jag tror kommer utvecklas väl under flera år framöver.

Köpt 400 Intrum till kurs 259 kr. Har sedan tidigare 1000 st i min KF. Intrum betalade ett överpris för Lindorff och hade ett dåligt Q3. Den underliggande tillväxten verkar dock god om man ska tro bolagets egna prognoser och jag tycker de straffats lite väl hårt i börsturbulensen de senaste dagarna. Visserligen kan en sämre konjunktur försvåra indrivningen av fordringar men det ger också möjligheter att förvärva skulder till lägre priser.

Köpt 811 B3IT till kurs 72,85 kr och har nu totalt 1500 st. B3IT är en snabbväxande IT-konsult som växer både organiskt och via köp. De har visat att de är bra på att behålla personalen även i de köpta bolagen och kom 2017 på 4:e plats i Sverige bland större bolag i Great Place To Work. De är dyrare än stabila utdelaren Acando, men å andra sidan är tillväxten betydligt högre.

Köpt 800 ProAct till kurs 149 kr. ProAct säljer datalagringslösningar och har de senaste åren haft god tillväxt. Precis före jul bytte de styrelseordförande och nu ska de även byta VD, vilket är lite oroväckande. Ett VD-byte är alltid en chans/risk men aktien har sjunkit så mycket att jag inte kan motstå ett köp. Jag kommer ha extra bevakning  på ProAct de närmaste månaderna för att kvalitetssäkra köpet.

fredag 2 februari 2018

Digitaliseringen i investerarens tjänst del 3: Estimering av produktionsdata för Enquests Krakenfält

Jag har tidigare skrivit hur produktionen vid oljebolaget Enquests nya källa Kraken kan estimeras genom att mäta tiden mellan lastning av oljan till oljetankers. Nu finns det officiella produktionsdata månadsvis t o m november 2017 och jag tänkte dels stämma av hur bra estimaten varit, dels uppskatta hur stor produktionen varit i december 2017 och januari 2018.

Produktionsdata anges månadsvis och jag har ingen aning om hur produktionen fördelats över månaden. I min beräkningsmodell har jag antagit att produktionen bara ändras vid månadsskiften och att inom varje månad så är det samma produktion varje dag.

Jag har också antagit att lagringsmöjligheten i Armada Kraken är 660 000 fat och att volymen lagrad olja inte kan överstiga denna volym. De tankerfartyg som används har en lastvolym på ca 850 000 fat. Tankerfartygens lastvolym har inte varit en begränsande faktor.

I den första modellen har jag antagit att lastningsvolymen har varit 500 000 fat per tillfälle. I modell 2, när jag utgått från produktionsdata så har det visat sig att lastningsvolymen varierat mellan 400 000 fat och 700 000 fat vid de lastningar som varit, med undantag av en lastning som avbröts efter två timmar pga antingen tekniska problem eller dåligt väder. Men vänta nu! tänker den snabbtänkte. Var inte volymen begränsad till 660 000 fat? Nja, lagringsvolymen är begränsad till 660 000 fat. Om lagret är fullt när tankern anländer så hinner det produceras mer olja under tiden lastningen pågår. Normalt tar en lastning en dag men vid ett tillfälle lastade de i tre dagar.

Baserat på de lastningsvolymer som indikeras av produktionsdata har jag vid estimeringen av produktionen i modell 2 räknat med i snitt 600 000 fat per last i december och januari.

Månad Kraken fat/dag
2017-06 1111
2017-07 5461
2017-08 6400
2017-09 9554
2017-10 14574
2017-11 21210
2017-12 Est 30000
2018-01 Est 45000
Tabell 1: Produktion


Offload start Offload complete Dagar Fartyg Modell 1 Fat/dag Tillgängliga fat Modell 2
2017-06-23


2017-09-10 2017-09-12 79 Navion Britannia 500000 6 329 515669 500000
2017-10-14 2017-10-15 34 Amundsen Spirit 500000 14 706 406251 400000
2017-11-20 2017-11-23 37 Navion Oceania 500000 13 514 727265 700000
2017-12-14 2017-12-14 24 Navion Britannia 0

0
2017-12-16 2017-12-18 2 Navion Oceania 500000 19 231
700000
2018-01-03 2018-01-04 18 Scott Spirit 500000 27 778
600000
2018-01-15 2018-01-16 12 Navion Britannia 500000 41 667
550000
2018-01-28 2018-01-29 13 Navion Oceania 500000 38 462
550000
 Tabell 2: Lastvolymer Modell 1 jämfört med Modell 2.

Produktion 2017

 

T o m november var produktion från Kraken 1,775 miljoner fat. Med en uppskattad produktion på 30 000 fat per dag under december blir förra årets produktion 2,7 miljoner fat, varav 1,9 miljoner fat 2017  tillfaller Enquest. 

Figur 1. Jämförelse mellan Modell 1(blå) och Modell 2 (röd)


Produktion och kassaflöde 2018


Jag vågar mig nu på att gissa vad Enquests kassaflöde blir för hela 2018.
Om vi antar att produktionen ökar till 50 000 fat under H1 så blir Enquests andel  ca 12 miljoner fat 2018 från Kraken. Produktionen från övriga tillgångar borde bidra med ytterligare 10-12 miljoner fat.  Enquest har hedgat försäljning av 4 miljoner fat till 59 $/fat under 2018. Jag räknar med att hedgingen avser övriga fält och räknar med att Krakenoljan säljs till marknadspris vilket är 0-5$ under Brent. Opex är 20-24 $/fat i snitt. Vid ett Brentoljepris på 70$ per fat blir kassaflödet från Kraken ca 45 $/fat. Det blir 540 miljoner dollar från Kraken plus ca 440 miljoner från resterande fält (40 $/fat * 11 miljoner fat) eller totalt 980 miljoner dollar i kassaflöde/EBITDA. Det kan jämföras med Enterprise Value, EV som är ca 2 600 miljoner dollar varav knappt 2000 miljoner dollar är skulder.

Vad kommer pengarna gå till? Siffrorna i detta stycke är mina uppskattningar - ta dem med en rejäl skopa salt! Räntebetalningar (200 miljoner?), betalning för de 25% av Magnus som köpts (60 miljoner 2018 + 25 miljoner 2019?), investeringar för att bibehålla/höja produktionen i de gamla fälten (200 miljoner?), köp av resterande 75% av Magnus? (180 miljoner 2018 + 75 miljoner 2019?), amorteringar på lån (340 miljoner dollar?)

Slutord


Efter några tuffa år ser framtiden ljus ut för Enquest förutsatt att oljepriset och dollarkursen inte sjunker för mycket.

torsdag 25 januari 2018

Mina surdegar (uppdaterad: nu med siffror!)

Alla pratar väldigt mycket om sina bra affärer, men mindre ofta om sina dåliga. Jag har nyligen gått igenom mina surdegar och påbörjat utrensningen.

Vi börjar med surdegar jag nyligen sålt.

Midway 

Midway är ett konglomerat utan synergier mellan bolagen. Lönsamheten har varit låg sedan storägaren Sten K Johnson dog 2013. Under bygghaussen de senaste åren har dock dotterbolaget Haki, som tillverkar och hyr ut byggnadsstälningar, seglat upp som ett framtidshopp. Bolaget har sålt av en del dotterbolag för att fokusera på Haki. Haki visade ökad vinst och aktien steg från 17 kr till som mest 28 kr under sommaren 2017, men vände sedan ned under hösten. Så, den 24 nov 2017, fick Hakis Vd sparken. Kursen sjönk ytterligare. Den 16 januari kom nästa smäll: Haki gör nedskrivningar på 40-60 miljoner. Det visar sig att lagersaldon inte stämmer och att bolaget har flera år gamla, obetalda fakturor på mångmiljonbelopp. Den 18 januari sålde jag mitt innehav med en rejäl förlust. Resultatet blev -24% eller -39 000 kr på 6 år.

Midway är en aktie som jag borde sålt för flera år sedan!

MQ Holding 

MQ är en av Sveriges bättre klädhandelskedjor. MQ riktar in sig mot män och kvinnor i åldern 30-50. I mars 2016 köpte de Joy som vände sig mot kvinnor (tanter) men som gick knackigt. De har gjort om Joy-konceptet, ökat andelen märkeskläder och flyttat fokus mot kvinnor i karriären. Egentligen gillar jag bolaget, men utvecklingen mot onlinehandel under 2017 har varit för stark för att ignorera. Klädhandlen står inför ett stålbad med stenhård konkurrens från nätbutiker främst i Europa och Asien. Jag väljer därför att lämna bolaget och stå vid sidlinjen tills dammet lagt sig. Även här med en rejäl förlust. -20% eller -22 000 kr på ett år.

Jag har även att par surdegar som jag valt att behålla ett tag till. Men jag håller fingret på säljknappen, redo att agera!

Hennes & Mauritz 

H&M behöver knappast någon närmare presentation. Kläder till lågpris i butiker med bästa läge. Rätt eller fel? Boom or bust? Det får framtiden utvisa. Anledningen till att jag behåller H&M över MQ är att H&M är en global spelare och jag tror att de har bättre förutsättningar för att anpasssa sig till de nya förutsättningarna än en liten lokal aktör som MQ. I onlinehandeln så spelar storleken roll! Så H&M får ligga kvar i portföljen på nåder. Efter nedgången utgör H&M ca 3% av min stora portfölj.

Oscar Properties 

Oscar Properties är kända för att utveckla och sälja premiumlägenheter Stockholms innerstad. Bästa läge och höga priser. Ett segment med överutbud just nu. I augusti 2017 tog försäljningen tvärstopp och stod still resten av året. I januari 2018 har köparna börjat hitta tillbaka men det är fortfarande låg aktivitet på nyförsäljningen. Enligt min egen mätning så har de sålt 9 lägenheter under en månad fram till 21 januari. Just nu jobbar de mer med likviditeten än med att sälja in nya projekt. Jag gillar de åtgärder som ledningen tagit och räknar med att överskottet förr eller senare sugs upp av marknaden. Just nu är antalet osålda lägenheter i pågående projekt under kontroll. Bolaget har inflyttning på ett par hundra lägenheter i år och ett 30-tal av dessa är osålda. Eftersom det skett många spekulationsköp under de senaste åren så är det viktigt att hålla koll på att folk kan fullföja sina köp. Om många lägenheter återlämnas så förvärras överutbudet av nyproduktion i innerstan. Oscar Properties får ligga kvar i portföljen tills vidare, men under bevakning av marknadsläget.

Africa Oil 

Africa Oil äger 25% av en fyndighet på 750 miljoner fat olja i Kenya. Deras partners är Tullow (operatör) och Total. Fyndigheten ligger 80 mil från kusten och det finns ingen oljeinfrastruktur sedan tidigare. Så förutom produktionshål så ska det byggas en rejäl pipeline. Tullow ska presentera en detaljerad utbyggnadsplan i februari men tidigare uppskattningar är att produktion via pipeline kommer att komma igång tidigast 2021. I praktiken får man nog räkna med 2022. Africa Oil är också delägare i prospekteringsbolagen Eco Oil & Gas och Africa Energy. Oljebolagen är lite börsens paria. Efterfrågan på olja beräknas gå ner när bilparken blir elektrifierad. Det råder m a o stor osäkerhet om oljepriset i frmtiden. Det gör att många investerare undviker oljebolagen. Nyligen deklarerade Norska Oljefonden att de ska sälja alla sina oljeaktier. Alla små svenska oljebolag har varit rejält nedtryckta. Den senaste månaden har de dock börjat stiga i spåren av stigande oljepriser. Först Enquest, sedan Maha och senast BlackPearl. Africa Oil har hamnat på efterkälken. En anledning är att produktionen ligger så långt fram i tiden. Om oljepriset ligger kvar ovanför 70 $/fat så finns det utrymme för ytterligare uppgångar för oljebolagen. Jag väljer att behålla Africa Oil, men jag tror att IPC ligger bättre till för snar kursuppgång. IPC har precis tagit över de tillgångar som de köpte i höstas och har inte uppvärderats trots att WTI-priset ökat med 40% det senaste halvåret. Jag äger IPC i min pensionsportfölj och de ligger strax över mitt inköpspris.

Telia 

Precis som H&M behöver inte Telia någon närmare presentation. Statliga televerket som blev privat bolag och köpte in sig i mobiltelefonibolag i ett gäng tillväxtmarknader. När jag  köpte några Telia såg bolaget ut som ett säkert utdelningscase med en stabil utdelning på 3 kr/år och god tillväxt. Tji fick jag! Telia har sedan dess dömts till mångmiljardbelopp i böter och har sålt av verksamheter i länder där mobiltelefoni fortfarande är en tillväxtbransch. Kvar är ett bolag som med nöd och näppe delar ut 2 kr/år. Min stora portfölj innehåller ca 1,5% Teliaaktier. Jag har valt att behålla aktien över rapporten imorgon.

Lammhults (tillagd)


Jag köpte Lammhults i min pensionsportfölj på rekommendation av Utmaningen. Tyvärr visade sig företaget inte vara en så  pålitlig vinst/tillväxtmaskin som deltagarna trodde och akten har fallit kraftigt. Totalt sett har rekommendationerna i Utmaningen varit väldigt bra, främst för att de följer sunda principer och drar nytta av triggers. Lammhults är ett av få undantag. Jag ger aktien lite tid att studsa upp lite, men jag räknar med att jag ändå kommer sälja med förlust.

Jag vet att många aktieintresserade är siffernördar. Jag är själv en av dem. Hur många kronor pratar vi egentligen om? Rätt mycket pengar, faktiskt. Ca 575 000 kr i de surdegar jag har kvar. Det känns rätt ruttet! Som tur är har jag aktier som gått upp också, så totalt sett ligger portföljerna plus 705 000 kr sedan köp.

Figur 1. Surdegar i min KF.


Figur 2. Surdegar i min pensionsportfölj.

Det var mina surdegar. Vilka är dina surdegar?